Contacta amb nosaltres trucant al 938 611 828 o envia’ns un email:
Fertilitat » Causes masculines d’infertilitat

Causes masculines d’infertilitat

Davant de qualsevol situació d’esterilitat o d’infertilitat és molt important realitzar un diagnòstic precís per detectar el problema.

El coneixement d’aquest permetrà als especialistes oferir el tractament més adequat i eficaç, així com el pronòstic més ajustat a la situació particular de cada parella.

Les patologies trobades en els estudis realitzats a la parella pels diferents especialistes poden proporcionar evidències de les causes que provoquen l’esterilitat. Aquestes causes poden ser d’origen exclusivament femení (40% dels casos), masculí (40% dels casos) o residir d’una forma mixta en ambdós membres de la parella (20% dels casos). No obstant això, en un 15% de les parelles no es troba cap causa aparent que justifiqui l’esterilitat, és a dir, que es tracta de problemes difícilment detectables o impossibles d’identificar amb els recursos diagnòstics disponibles avui en dia. Afortunadament, cada vegada són menys els casos d’esterilitat d’origen desconegut.

1. OLIGO-ASTENO-TERATO ZOOSPÈRMIA

Es defineix com:

 • Oligozoospèrmia: la presència d’una baixa concentració d’espermatozoides en el semen.
 • Astenozoospèrmia: la baixa mobilitat progressiva espermàtica.
 • Teratozoospèrmia: el baix percentatge d’espermatozoides amb morfologia normal.

Causes que puguin produir oligo-asteno-teratozoospèrmia:

Fallada testicular

La majoria de oligozoospermias estan causades per una baixa capacitat dels testicles per produir espermatozoides.

Es coneixen alguns agents que poden ser els causants de la disminució en la capacitat de producció d’espermatozoides: orquitis, traumatisme, cirurgia inguinal, criptorquídies, quimioteràpia, radiació, etc. Altres vegades la presència d’alteracions cromosòmiques o genètiques en l’home pot produir el mal funcionament testicular, però en la majoria de casos no s’ha associat cap causa que justifiqui la decisió testicular.

La determinació dels nivells d’hormona FSH i Inhibina B en sang pot confirmar l’existència d’una disfunció testicular. Quan l’analítica hormonal no orienta el diagnòstic, la realització d’una biòpsia testicular permet establir el diagnòstic i determinar la magnitud de la disfunció i la possibilitat de tractament farmacològic. Valors elevats de FSH són diagnòstic d’error testicular irreversible. En aquests casos no hi ha possibilitat de millora farmacològica de la qualitat seminal, i el tractament que ofereix més possibilitats és la reproducció assistida.

Varicocele

És la presència de varius a les venes properes als testicles. Es pot presentar en diferents graus: lleu, moderat o alt.

Inflamació o infecció

Les infeccions testiculars, de les vesícules seminals o dels conductes poden disminuir la qualitat seminal i afectar la concentració o mobilitat espermàtica. Les fases cròniques i agudes poden detectar-se, caracteritzar i tractar.

Factor immunològic

En alguns casos, el cos reconeix als espermatozoides com a agents estranys i crea anticossos antiespermàtics que s’uneixen a ells per tal que siguin interceptats pel sistema immunitari. Aquest fet pot dificultar la fecundació de l’oòcit.

Factor endocrí

Alguns trastorns hormonals de caràcter endocrí disminueixen la capacitat de fabricació d’espermatozoides del testicle. En aquests casos, un tractament farmacològic adequat que aconsegueixi recuperar uns valors hormonals normals, restablirà també el bon funcionament dels testicles i la seva producció normal d’espermatozoides.

Obstrucció parcial

L’obstrucció d’una de les vies seminals comporta que el semen contingui únicament els espermatozoides produïts per un dels testicles.

2. AZOOSPÈRMIA

Es tracta de l’absència total d’espermatozoides a l’ejaculat.

Es poden distingir dos tipus de azoospèrmies:

Obstructiva

Hi ha una producció normal d’espermatozoides però existeix un bloqueig del seu transport pels conductes per on circulen. Les causes de l’obstrucció poden ser infeccions, traumatismes, cirurgia inguinal, agenèsia de deferents, vasectomia prèvia, etc.

SECRETORA

Causada per la molt baixa o nul · la capacitat de producció d’espermatozoides dels testicles. Els agents causants poden ser: orquiectomia, orquitis, traumatismes, cirurgia inguinal, criptorquídies, alteracions genètiques, quimioteràpia, radiació, etc., Però la majoria de vegades es desconeix el factor que pot provocar la fallada dels testicles. De vegades, en algunes zones del testicle poden generar espermatozoides, que poden ser recuperats a través d’una biòpsia testicular i ser utilitzats en una FIV-ICSI.

El pronòstic reproductiu és molt diferent en els dos casos, sent molt millor el de les azoospèrmies obstructives.

L’exploració física de l’home, els seus antecedents, la valoració del semen, i especialment proves com la determinació dels nivells d’hormona FSH i Inhibina B en sang i la realització d’una biòpsia testicular permetrà determinar si l’azoospèrmia és obstructiva o secretora.

Un cas particular es produeix quan l’home se li diagnostica una no presència de conductes deferents (agenèsia de deferents) com a responsable de l’azoospèrmia. En aquests casos és important realitzar un estudi de les mutacions del gen de la fibrosi quística, ja que els pacients portadors d’algunes mutacions d’aquest gen cursen freqüentment amb agenèsia de deferents. La fibrosi quística és la malaltia hereditària autosòmica més freqüent en la nostra població.

L’existència del cariotip alterat o la presència de microdelecions en el cromosoma I l’home poden ser també causes genètiques responsables d’azoospèrmies secretores en l’home. Aquests dos estudis adquireixen molta rellevància i permetran obtenir un diagnòstic clar de la patologia i oferir un consell genètic si cal.

Secretora

Causada per la molt baixa o nul · la capacitat de producció d’espermatozoides dels testicles. Els agents causants poden ser: orquiectomia, orquitis, traumatismes, cirurgia inguinal, criptorquídies, alteracions genètiques, quimioteràpia, radiació, etc., Però la majoria de vegades es desconeix el factor que pot provocar la fallada dels testicles. De vegades, en algunes zones del testicle poden generar espermatozoides, que poden ser recuperats a través d’una biòpsia testicular i ser utilitzats en una FIV-ICSI.

El pronòstic reproductiu és molt diferent en els dos casos, sent molt millor el de les azoospèrmies obstructives.

L’exploració física de l’home, els seus antecedents, la valoració del semen, i especialment proves com la determinació dels nivells d’hormona FSH i Inhibina B en sang i la realització d’una biòpsia testicular permetrà determinar si l’azoospèrmia és obstructiva o secretora.

Un cas particular es produeix quan l’home se li diagnostica una no presència de conductes deferents (agenèsia de deferents) com a responsable de l’azoospèrmia. En aquests casos és important realitzar un estudi de les mutacions del gen de la fibrosi quística, ja que els pacients portadors d’algunes mutacions d’aquest gen cursen freqüentment amb agenèsia de deferents. La fibrosi quística és la malaltia hereditària autosòmica més freqüent en la nostra població.

L’existència del cariotip alterat o la presència de microdelecions en el cromosoma I l’home poden ser també causes genètiques responsables d’azoospèrmies secretores en l’home. Aquests dos estudis adquireixen molta rellevància i permetran obtenir un diagnòstic clar de la patologia i oferir un consell genètic si cal.

3. ANEJACULACIÓ

El anejaculació o aspermia és la manca total d’ejaculat.

Un cas particular és el dels pacients que presenten una ejaculació retrògrada. L’ejaculació retrògrada és aquella que es produeix cap a la bufeta urinària en lloc de cap a l’exterior a través de la uretra. En aquests casos, és possible recuperar els espermatozoides d’una orina post-orgasme i utilitzar-los en tècniques de reproducció assistida.

Els factors causants d’aquest trastorn poden tenir origen psicològic, origen neurològic (lesió medul·lar, diabetis mellitus, etc.) o ser d’origen obstructiu

4. DIAGNÒSTIC ESTERILITAT

Seminograma

Una de les causes de la infertilitat més comuna en l’home és la mala qualitat de la seva plasma seminal i espermatozoides.

Mitjançant aquest estudi, analitzem tots els aspectes de rellevància del semen, ja siguin alguns aspectes físics d’aquest com:

 • El volum de l’ejaculat
 • El Ph
 • La viscositat

No obstant això, la importància del seu estudi s’adquireix mitjançant laboratoris que analitzen a través de microscopis els aspectes dels espermatozoides:

 • Concentració
 • Mobilitat
 • Morfologia

Segons l’Organització Mundial de la Salut, els valors de referència de la normalitat per a la fertilitat de l’espermatozoide són:

 • Volum: 1,5 ml.
 • Concentració: 15 milions d’espermatozoides / ml.
 • Nombre total d’espermatozoides: 39 milions.
 • Mobilitat total: 40% dels espermatozoides de l’ejaculat.
 • Mobilitat progresiva: 32% dels espermatozoides de l’ejaculat
 • Vitalitat: 58% dels espermatozoides de l’ejaculat.
 • Morfologia: 4% dels espermatozoides de l’ejaculat.
REM

És una prova que es realitza en el semen que serveix per informar del nombre d’espermatozoides que poden ser recuperats d’un ejaculat per a l’ús de tècniques de reproducció assistida.

Aquest tractament el que fa és eliminar tot el plasma seminal i els espermatozoides de baixa mobilitat, recuperant així els espermatozoides més fèrtils.

Si el nombre d’espermatozoides recuperat és superior a 3 milions, serà possible dur a terme el procés d’inseminació artificial amb tota la seva efectivitat. Si és inferior, el tractament més recomanat serà la FIV.

Fragmentació del DNA

Aquest és un estudi secundari que no té res a veure amb el seminograma però que el complementa. Es considera com una altra possible causa d’infertilitat en l’home.

Es tracta de la presència de talls o de pèrdues de material a les cadenes d’ADN de l’espermatozoide.
La fragmentació del DNA pot influir en la fertilitat, ja que els embrions generats amb aquests espermatozoides tenen més possibilitats de tenir una baixa qualitat i / o un baix potencial d’implantació.
Els factors que poden generar fragmentació espermàtica són diversos:

 • Generació de radicals lliures d’oxigen o estrès oxidatiu
 • Empaquetament anormal de la cromatina
 • Deficiències de la recombinació
 • Apoptosi després de la sortida de l’espermatozoide dels túbuls
 • Causes externes que poden provocar o potenciar els efectes anteriors:
  • Ambientals:
   • Contaminació
   • Tabaquisme
   • Temperatura testicular elevada (febre, roba ajustada)
   • Medicaments (com els inhibidors de la re captació de serotonina)
   • Alteracions metabòliques causa de sobrepès
   • Edat avançada
  • Patològiques:
   • Criptorquídia
   • Varicocele
   • Processos inflamatoris o infeccions del tracte genital
   • Càncer
   • Episodis febrils
   • Estrès

Hi ha diferents tècniques per a l’estudi de la fragmentació: TUNEL, SCSA, COMETA, SCD (Sperm Chromatin Dispersion)
Quan els valors de fragmentació són superiors al 30% es considera que queda seriosament compromesa la fertilitat del pacient.
Aproximadament, el 15-20% dels pacients infèrtils i el 10% dels pacients amb seminograma normal presenten una fragmentació elevada.
Els pacients més susceptibles a presentar una alta fragmentació de l’ADN espermàtic són:

 • BMI> 25
 • Edat (> 45 anys)
 • Fumadors (> 10 c / dia)
 • Alcohol (> 6 o / setmana)
 • Varicocele
 • Criptorquídia
 • Factor seminal greu
 • Diabetis mellitus
 • Quimioteràpia
 • Decisió d’implantació
 • Esterilitat idiopàtica
 • Infertilitat (≥ 2 avortaments)
Biopsia testicular

És una petita intervenció quirúrgica que es realitza sota anestèsia local i de forma ambulatòria, ja que la seva durada és d’aproximadament 15 minuts. A través d’una petita incisió s’obté una mostra de teixit testicular.

Les mostres extretes serveixen per realitzar:

 • Una valoració quantitativa i qualitativa de la producció d’espermatozoides del testicle.
 • Valoració de l’existència d’anomalies cromosòmiques en el procés de formació dels espermatozoides.
 • Identificar si hi ha presència d’espermatozoides en el testicle i si és possible dur a terme la seva congelació per a la posterior utilització en tècniques del FIV-ICISI

La biòpsia testicular està especialment indicada en els casos de:

 • Azoospermia
 • Oligoozospermia (menys de 10 milions d’espermatozoides)
 • Alteracions greus de la quantitat seminal en què pugui existir el risc d’anomalies cromosòmiques dels espermatozoides
 • Casos d’avortament de repetició
 • Esterilitat d’origen desconegut
 • Després de successius fracassos de les tècniques de reproducció assistida (encara que el seminograma sigui normal)
Valoració genètica en l'home

En alguns homes, a més de les proves diagnòstiques que formen part de l’estudi bàsic, també és recomanable l’aplicació d’altres estudis enfocats al diagnòstic de les anomalies genètiques i cromosòmiques que poden ser causa d’esterilitat i infertilitat.

Les anomalies genètiques i cromosòmiques poden ser causa d’esterilitat o infertilitat per l’alteració de la producció d’espermatozoides o per alteracions de les vies seminals i per tant, del transport dels espermatozoides.

Els estudis que es poden aplicar per al diagnòstic d’aquestes anomalies són:

 • Cariotip (vegeu apartat Cariotip“)
 • Estudi de meiosi (vegeu apartat Estudi de la Meiosi“)
 • FISH d’espermatozoides (veure apartat FISH en espermatozoides“)
 • Altres estudis més específics, com l’estudi de les microdelecions del cromosoma Y o l’estudi de les mutacions del gen de la fibrosi quística (CFTR). 
FISH a espermatozoides

Limitar l’estudi de fertilitat masculina al seminograma permet obtenir tan sols una visió parcial de la qualitat seminal. El seminograma ens informa tan sols del nombre i característiques dels espermatozoides de l’ejaculat (mobilitat, morfologia …) però res sobre altres aspectes com ara la integritat de l’ADN espermàtic o la dotació cromosòmica dels espermatozoides. Un estudi complet del factor masculí i la seva contribució al problema de fertilitat en la parella requereix determinar aquests aspectes complementaris de les característiques seminals.

L’anàlisi mitjançant FISH l’ejaculat ens permetrà determinar els nivells d’espermatozoides amb dotació cromosòmiques anòmales i valorar si superen o no els límits de normalitat.

És recomanable realitzar un FISH en espermatozous en parelles amb avortaments de repetició o fallades d’implantació i en homes amb baixa qualitat seminal i amb cariotips alterats.

Els pacients amb FISH en espermatozous patològics tenen més risc de tenir embrions amb alteracions cromosòmiques i consegüentment amb menor capacitat implantadora, major risc d’avortaments i possibilitat de nascuts vius amb cariotips alterats.

Estudi de la meiosi

Alguns pacients, tot i tenir un cariotip normal, poden presentar anomalies cromosòmiques en els espermatozoides (més o menys cromosomes del normal), que en cas de fecundació poden donar lloc a la formació d’embrions inviables.

L’estudi de la meiosi es realitza mitjançant una mostra obtinguda per biòpsia testicular i està indicat en funció dels antecedents clínics del pacient.

Cariotip

Tots els éssers humans tenim 22 parells de cromosomes iguals, denominats autosomes, i un parell diferents segons el sexe de l’individu, anomenats heterocromosomes.

L’estudi de cariotips es realitza mitjançant una anàlisi de sang, el qual ens permetrà saber si el pacient és portador d’alguna anomalia que pugui ser la causant de problemes d’esterilitat per la baixa producció o el contingut anormal dels gàmetes.

Aquest estudi s’ha de fer a tot pacient que consulti per esterilitat, ja que pot ser el causant d’avortaments recurrents i fallades repetides d’implantació.

Perfil hormonal

L’estudi del perfil hormonal del pacient permet valorar si hi ha una disminució de la capacitat de producció d’espermatozoides dels testicles i orientar les possibles causes d’aquest error testicular. Algunes de les hormones més habitualment estudiades són:

 • FSH
 • Inhibina  B
 • LH
 • Testosterona